Fase 0 do Plan de Desescalada: Condicións a ter en conta para o comercio polo miúdo, servizos profesionais e hostalaría e restauración

04-05-2020

A continuación detallamos a orde SND/388/2020, do 3 de maio, pola que se establecen a apertura ao público de determinados comercios e servizos, a apertura de arquivos, así como para a práctica do deporte profesional e federado así como para as actividades de hostalería e restauración.

 

CONDICIÓNS PARA O SECTOR DO COMERCIO POLO MIÚDO E ACTVIDADES DE SERVIZOS PROFESIONAIS: 

1. Poderá procederse á reapertura ao público de todos os establecementos e locais
comerciais comerciantes polo miúdo e de actividades de servizos profesionais cuxa
actividade se suspendeu tras a declaración do estado de alarma en virtude do disposto R D 463/2020, do 14 de marzo, sempre que non superen os 400 metros cadrados de superficie, sempre que cumpran os requisitos seguintes:


a) Establecerase un sistema de cita previa que garanta a permanencia no interior do establecemento ou local nun mesmo momento dun único cliente por cada traballador, sen que se poidan habilitar zonas de espera no interior dos mesmos.

b) Garantirase a atención individualizada ao cliente coa debida separación física. No caso de que isto non sexa posible, mediante a instalación de mostradores ou biombos.

c) Establecerase un horario de atención preferente para maiores de 65 anos, que deberá facerse coincidir coas franxas horarias para a realización de paseos e actividade física deste colectivo.

2. O disposto neste capítulo non será de aplicación ás actividades e os establecementos e locais comerciais comerciantes polo miúdo con apertura ao público permitida de acordo co Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, os cales poderán continuar abertos nas mesmas condicións que tiñan desde a entrada en vigor do referido real decreto


3. Todos os establecementos e locais que poidan proceder á reapertura ao público,
poderán establecer, no seu caso, sistemas de recollida no local dos produtos adquiridos, sempre que garantan unha recollida graduada que evite aglomeracións en interior do local ou o seu acceso.

4. Os desprazamentos aos establecementos poderán efectuarse unicamente
dentro do municipio de residencia, agás que o servizo ou produto non esté
dispoñible no mesmo.


Medidas de hixiene que deberán aplicar os establecementos con apertura ao público:
1. Os establecementos e locais que abran ao público, realizarán, polo menos dúas veces ao día, unha limpeza e desinfección das instalacións con especial atención ás superficies de contacto máis frecuentes como pomos de portas, mostradores, mobles, pasamanos, máquinas dispensadoras, chans, teléfonos, perchas, carros e cestas, billas, e outros elementos de similares características, conforme ás seguintes pautas:

a) Unha das limpezas realizarase, obrigatoriamente, ao finalizar o día 

b) Utilizaranse desinfectantes como diluciones de lixivia (1:50) recentemente preparada ou calquera dos desinfectantes con actividade virucida que se atopan no mercado e que foron autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. Se se utiliza un desinfectante comercial respectaranse as indicacións da etiqueta.

c) Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección individual (en diante EPIs) utilizados refugaranse de forma segura, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. Para a devandita limpeza poderase realizar, ao longo da xornada e preferentemente ao mediodía, unha pausa da apertura dedicada a tarefas de mantemento, limpeza e reposición. Así mesmo, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo en cada cambio de quenda, con especial atención a mostradores, biombos, teclados, terminais de pago, pantallas táctiles, ferramentas de traballo e outros elementos susceptibles de manipulación, prestando especial atención a aqueles utilizados por máis dun traballador.

Cando no establecemento ou local vaia a permanecer máis dun traballador atendendo ao público, as medidas de limpeza estenderanse non só á zona comercial, se non tamén, no seu caso, a zonas privadas dos traballadores, tales como vestiarios, despachos de billetes, aseos, cociñas e áreas de descanso.

2. Procederase ao lavado e desinfección diaria dos uniformes e roupa de traballo, no seu caso, que deberán lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 e 90 graos centígrados. Naqueles casos nos que non se utilice uniforme ou roupa de traballo, as pezas utilizadas polos traballadores en contacto cos clientes tamén deberán lavarse nas condicións sinaladas anteriormente.


3. Garantirase unha ventilación adecuada de todos os establecementos e locais comerciais.


4. Non se utilizarán os aseos dos establecementos comerciais por parte dos clientes, salvo en caso estritamente necesario. Neste último caso, procederase de inmediato á limpeza de sanitarios, billas e pomos de porta.


5. Todos os establecementos e locais deberán dispoñer de papeleiras, se é posible con tapa e pedal, nos que poder depositar panos e calquera outro material desbotable. Ditas papeleiras deberán ser limpadas de forma frecuente e polo menos unha vez ao día.

Medidas de prevención de riscos para o persoal que preste servizos nos
establecementos e locais que abran ao público.

1. Non poderán incorporarse aos seus postos de traballo nos establecementos comerciais os seguintes traballadores:

a) Traballadores que no momento da reapertura do establecemento comercial estean
en illamento domiciliario por ter diagnóstico de COVID-19 ou teñan algún dos síntomas compatibles co COVID-19.

b) Traballadores que, non tendo síntomas, atópense en período de corentena
domiciliaria por ter contacto con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de
COVID-19.


2. O titular da actividade económica, asegurarase de que todos os traballadores conten con equipos de protección individual adecuados ao nivel de risco e de que teñan permanentemente á súa disposición, no lugar de traballo, xeles hidroalcohólicos con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade para a limpeza de mans, ou cando isto non sexa posible, auga e xabón.


- O uso de máscaras será obrigatorio cando non poida garantirse a distancia de
seguridade interpersoal de aproximadamente dous metros entre o traballador e o cliente ou entre os propios traballadores no local ou establecemento, xa sexa con carácter habitual ou de forma puntual.


-A distancia entre vendedor ou provedor de servizos e cliente durante todo o proceso de atención ao cliente será de polo menos un metro cando se conte con elementos de protección ou barreiras, ou de aproximadamente dous metros sen estes elementos.


-No caso de servizos que non permitan o mantemento da distancia de seguridade
interpersoal, como poden ser as barberías, centros de estética ou fisioterapia, deberase utilizar o equipo de protección individual oportuno que asegure a protección tanto do traballador como do cliente, debendo asegurar en todo caso o mantemento da distancia de dous metros entre un cliente e outro.


-Así mesmo, as medidas de distancia previstas deberán cumprirse, no seu caso, nos
vestiarios, despachos de billetes e aseos dos traballadores, así como nas áreas de
descanso, comedores, cociñas e calquera outra zona de uso común.

Medidas de protección e hixiene aplicables aos clientes, no interior de
establecementos e locais.


1. O tempo de permanencia nos establecementos e locais será o estritamente necesario para que os clientes poidan realizar as súas compras ou recibir a prestación do servizo.


2. Nos establecementos nos que sexa posible a atención personalizada de máis dun
cliente ao mesmo tempo deberá sinalarse de forma clara a distancia de seguridade interpersoal de dous metros entre clientes, con marcas no chan, ou mediante o uso de balizas, cartelería e sinalización. En todo caso, a atención aos clientes non poderá realizarse de maneira simultánea polo mesmo traballador.

3. Os establecementos e locais deberán poñer ao dispor do público dispensadores de xeles hidroalcohólicos con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade, na entrada do local, e deberán estar sempre en condicións de uso.

4. Nos establecementos e locais comerciais que conten con zonas de autoservizo, deberá prestar o servizo un traballador do establecemento, co fin de evitar a manipulación directa por parte dos clientes dos produtos.

5. Non se poderá poñer ao dispor dos clientes produtos de proba.


6. Nos establecementos do sector comercial téxtil, e de arranxos de roupa e similares, os probadores deberán utilizarse por unha única persoa e despois do seu uso limparanse e desinfectarán. No caso de que un cliente próbese unha peza que
posteriormente non adquira, o titular do establecemento implementará medidas para que a peza sexa hixienizada antes de que sexa facilitada a outros clientes.

Preme nesta ligación para ter acceso a máis información:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf

 

CONDICIÓNS NAS QUE DEBEN DESENVOLVERSE AS ACTIVIDADES DE HOSTALERÍA E RESTAURACIÓN

1. As actividades de hostalería e restauración poderán realizarse mediante servizos de entrega a domicilio e mediante a recollida de pedidos polos clientes nos
establecementos correspondentes, quedando prohibido o consumo no interior dos establecementos.


2. Nos servizos de entrega a domicilio poderá establecerse un sistema de repartición preferente para persoas maiores de 65 anos, persoas dependentes ou outros colectivos máis vulnerables á infección por COVID-19.


3. Nos servizos de recollida no establecemento, o cliente deberá realizar o pedido por teléfono ou en liña e o establecemento fixará un horario de recollida do mesmo, evitando aglomeracións nas inmediacións do establecemento. Así mesmo, o establecemento deberá contar cun espazo habilitado e sinalizado para a recollida dos pedidos onde se realizará o intercambio e pago. En todo caso, deberá garantirse a debida separación física establecida ou, cando isto non sexa posible, coa instalación de mostradores ou biombos.


4. Non obstante o previsto no apartado anterior, naqueles establecementos que
dispoñan de puntos de solicitude e recollida de pedidos para vehículos, o cliente poderá realizar os pedidos desde o seu vehículo no propio establecemento e proceder ao seu posterior recollida.


5. Os establecementos só poderán permanecer abertos ao público durante o horario de recollida de pedidos.


Medidas de prevención de riscos para o persoal que preste servizos nos
establecementos de hostalería e restauración.


1. Non poderán incorporarse aos seus postos de traballo nos establecementos
comerciais os seguintes traballadores:


a) Traballadores que no momento da reapertura do establecemento comercial estean
en illamento domiciliario por ter diagnóstico de COVID-19 ou teñan algún dos síntomas compatibles co COVID-19.


b) Traballadores que, non tendo síntomas, atópense en período de corentena
domiciliaria por ter contacto con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de
COVID-19.

2. O titular da actividade económica que se realice no establecemento ou local deberá cumprir, en todo caso, coas obrigacións de prevención de riscos establecidas na lexislación vixente, xa sexa con carácter xeral e de maneira específica para previr o contaxio do COVID19. Neste sentido, asegurarase de que todos os traballadores conten con equipos de protección individual adecuados ao nivel de risco, compostos polo menos por máscaras, e de que teñan permanentemente á súa disposición no lugar de traballo xeles hidroalcohólicos con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade e/ou xabóns para a limpeza de mans.


Medidas en materia hixiene para os clientes e aforo para os establecementos de
hostalería e restauración.

1. O titular da actividade de hostalería e restauración deberá poner ao dispor dos
clientes:


a) Á entrada do establecemento: xeles hidroalcohólicos con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade, que deberán estar sempre en condicións de uso.

b) Á saída do establecemento: papeleiras con tapa de accionamento non manual, dotadas cunha bolsa de lixo.


2. O tempo de permanencia nos establecementos nos que leve a cabo a recollida de pedidos será o estritamente necesario para que os clientes poidan realizar a recollida dos mesmos.

3. Nos establecementos nos que sexa posible a atención personalizada de máis dun
cliente ao mesmo tempo deberá sinalarse de forma clara a distancia de seguridade interpersoal de dous metros entre clientes, con marcas no chan, ou mediante o uso de balizas, cartelería e sinalización. En todo caso, a atención aos clientes non poderá realizarse de maneira simultánea a varios clientes polo mesmo traballador.


4. No caso de que non poida atenderse individualmente a máis dun cliente ao mesmo tempo nas condicións previstas no apartado anterior, o acceso ao establecemento realizarase de maneira individual, non permitíndose a permanencia no mesmo de máis dun cliente, salvo aqueles casos nos que se trate dun adulto acompañado por unha persoa con discapacidade, menor ou maior.

Preme nesta ligación para ter acceso a máis información:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf

 

Descargas

Compartir: