Listaxe de admitidos e excluídos para a concesión de bolsas de estudo 2017-2018

20-12-2017

Mediante Resolución de Alcaldía núm. 505/2017 de data 27/11/2017 aprobáronse as bases para a convocatoria das bolsas de estudo para o curso 2017-2018.

Vista a Acta nº 1 da Comisión de Valoración de data 14/12/2017, publícase a listaxe de admitidos e excluídos.

Os solicitantes excluídos dispoñen dun prazo de 2 días hábiles, contados a partir da publicación desta Resolución no taboleiro de edictos, e na páxina web do concello, para emendar as faltas ou achegar os documentos preceptivos que motivasen a súa non admisión.

Descargas

Compartir: