Bases xerais para a contratación de 6 peóns dentro do Programa de integración laboral da Deputación Provincial da Coruña

18-05-2017

Constitue o obxecto a presente convocatoria establecer as bases que terán que rexer, no proceso selectivo, para a provisión de seis (6) prazas de peón de obras con carácter temporal, dentro do Programa de integración laboral da Deputación da Coruña, anualidade 2017.

Presentación de instancias: No prazo de 10 días naturais, a contar do seguinte do anuncio no B.O.P, os persoas interesadas en participar no proceso selectivo, dirixirán instancia a Alcaldía-Presidencia, dacordo ao modelo do ANEXO I destas bases.

Descargas

Compartir: